به گزارش نوای چالدران ،آنچه می بینید مجتمع توریستی و تفریحی آبگرم چالدران است که قرار بود یکی از مراکز جذب گردشگری باشد که اکنون در اثر عدم توجه مسئولین شهرستان چالدران  که چند سال پیش افتتاح شد و الان  به این صورت به حال خود رها شده و شکل متروکه به خود گرفته است.