به گزارش نوای چالدران، نمايشگاه عكس گروهي با عنوان “چالدران سر بلند” در منطقه دشت چالدران و مقبره سيد صدرالدين برگزار مي شود.

نمايشگاه عكس گروهي با عنوان “چالدران سر بلند” در منطقه دشت چالدران و مقبره سيد صدرالدين برگزار مي شود.

اين نمايشگاه كه حاصل فعاليت يكماهه گروه عكاسان آژانس عكس مستند سو در شهرستان چالدران است ،با حمايت قرارگاه جهادي مرصاد و بنياد علوي برپا خواهد شد.

معرفي ظرفيتهاي آباداني و پيشرفت و آشنايي افتخار آفرينان شهرستان چالدران در عرصه هاي فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي ،مهمترين موضوعاتي هستند كه در اين نمايشگاه در قالب مجموعه عكس هاي مستند در معرض ديد عموم مردم و مسوولين قرار مي گيرد.