به گزارش نوای چالدران ،منشورهای بازالتی شهرستان چالدران جزء مناطق طبیعی گردشگری ایران است که در جاده چالدران به طرف ماکو در ۱۰ کیلومتری شهر آواجیق در روستای بدولی واقع شده است.

رئیس اداره محیط زیست چالدران در گفتگو با نوای چالدران گفت : ساختاری که در این صخره مشاهده می شود شامل ستونهای چند وجهی هستند که از شکستی های سنگی به هنگام سرد شدن گذاره های آتش فشانی شکل گرفته است این منطقه بکر که در این شهرستان واقع شده با نام محلی قرمزلیخ شناخته می شود.

علیزاده تصریح کرد  :ذخیره گاه سنگهای منشوری بازالتی یکی از کانونهای مهم گردشگری زمین شناسی در کشور است که این روزها مراحل نهایی خود را جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور طی می کند.

وی خطر نشان کرد :اداره حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با استناد به بند الف ماده ۳قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه منشورهای بازالتی چالدران را به وسعت ۵۰ هکتار به عنوان اثر طبیعی ملی به معرفی کرده است.

با ثبت این آثار در فهرست آثار طبیعی ملی کشوراستان آذربایجان غربی بعد از غار سهولان مهاباد دومین اثر طبیعی ملی کشور را در کارنامه خود به ثبت خواهد رساند.