به گزارش نوای چالدران ، حضور پرشور مردم شهرستان چالدران در پای صندوق های رای

 

۲۰۲۰۰۲۲۱_۱۸۰۵۴۶ IMG_2560 IMG_2589 ۲۰۲۰۰۲۲۱_۱۲۳۴۴۳ ۲۰۲۰۰۲۲۱_۱۸۰۵۲۱(0)